Avís legal

 

Informació general del lloc web de CENTRE EXCURSIONISTA COMARCA DE BAGES i dels seus continguts. S’aconsella a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades cada cop que hi accedeixi a aquest web, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a www.cecb.cat o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l’accés.

  

Objecte

El Centre Excursionista Comarca de Bages (a partir d’ara CECB), mitjançant el seu web www.cecb.cat, es posa a disposició dels usuaris d’aquestes pagines amb continguts i serveis d’interès general, dirigit als clubs, socis o qualsevol altre persona que desitgi conèixer i obtenir informació sobre l’excursionisme i altres modalitats esportives i culturals derivades o relacionades, així com informació dels principals esdeveniments i activitats del CECB.

Les informacions i els continguts relacionats amb l’actuació i les funcions del CECB, que s’inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents:

  

Protecció del drets de propietat intel·lectual

Els continguts que es publiquen a través d’aquesta Web, incloent els textos, dades personals, informació, imatges, fotografies, disseny, codi font, bases de dades, logotips i qualsevol altre material son de titularitat del CECB, o de tercers que hagin autoritzat o cedit l’ús d’aquests al CECB. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones o entitats usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

El CECB explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat d’aquest web, concretada en l’apartat anterior d’aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits el CECB pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a:

Centre Excursionista Comarca de Bages, Carrer Urgell, principal, 08241 Manresa.

No es permet, sense l’expressa autorització del CECB:

  • La inserció d’una imatge del web del CECB a un altre web mitjançant hotlinking.

  • La inserció d’una pàgina o part d’una pàgina del web del CECB en un frame d’un altre web.z

  • L’extracció d’elements del web que causi perjudici al CECB conforme a les disposicions vigents.

  • L’ús comercial dels continguts del web del CECB.

  • L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat del CECB.

  • La distribució, comunicació pública i en general qualsevol altre forma d’explotació per qualsevol procediment del codi font i dels fitxers del disseny del web del CECB.

  • Descompilar, desensamblar, subllicenciar, transmetre de qualsevol forma, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris pel funcionament, accés i utilització del portal.

El CECB es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web del CECB, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

El CECB es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu web. Podrà canviar, impedir l’accés o suprimir de manera temporal o definitiva la informació continguda, la configuració, la presentació els serveis o la forma en que es presenten o es localitzen.

  

Continguts

Les dades i continguts que apareixen publicats al web del CECB hi són, exclusivament, amb caràcter informatiu i orientatiu. El CECB procura que la informació sigui exacta i precisa i procedeix a la seva actualització amb la màxima celeritat possible fent tot el possible per tal d’evitar errades i corregint les mateixes tan aviat com les detecta. L’usuari assumeix, coneix i accepta que les informacions poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzades.

El CECB no es responsabilitza de la utilització que l’usuari faci dels continguts publicats a www.cecb.cat, ni als seus subdominis. La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició te caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius els quals es troben subordinats a les normes legals o reglamentaries que siguin d’aplicació.

El CECB no és responsable de cap perjudici que pogués derivar-se d’aquests fets, ni tampoc pot garantir que l’accés no pugui ser interromput o que el contingut o software al que s’accedeixi estigui lliure d’errades o de causar danys. El CECB pot incloure dins el web www.cecb.cat o qualsevol altre dels seus subdominis, enllaços que permeten el accés a altres webs o portals, per considerar-los d’interès als seus usuaris. En aquests casos, el CECB actua com a prestador de serveis d’intermediació, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho al CECB, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç. L’existència de links o enllaços no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del CECB amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

El CECB no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable al CECB.

Quan s’estableixi l’enllaç amb www.cecb.cat o qualsevol dels seus subdominis no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l’adreça d’URL o els logotips del CECB i es prohibeix establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que el CECB ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que es consenteix la seva inclusió, excepte autorització expressa.

Les eventuals referències que es facin al web del CECB, a qualsevol producte, servei, procés enllaç, hipertext, o qualsevol altre informació fent servir una marca o nom comercial, de fabricant o de subministrador que sigui de titularitat de tercers, no implica suport, patrocini o recomanació per part del CECB.

  

Ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix el CECB abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contraries a la bona fe i a l’ordre públic. L’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstancia personal o social, així com abstenir-se a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal. Tampoc podrà accedir ni, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altes usuaris ni modificar o manipular els seus missatges.

Com a conseqüència, el CECB es reserva el dret a excloure a l’usuari que incompleixi les condicions d’accés i ús sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites.

  

Funcionament del servei

El CECB no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d’accés a www.cecb.cat o qualsevol altre dels seus subdominis originades per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors de serveis d’accés a Internet. Tampoc assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris com a conseqüència de l’existència de possibles virus informàtics que l’usuari pugui contraure a causa de la navegació a través de www.cecb.cat o qualsevol altre dels seus subdominis.

Activitats

El Centre Excursionista de la Comarca de Bages, domiciliat a Manresa, carrer d’Urgell núm. 16 pal. i amb NIF , porta a terme una sèrie d’activitats de caràcter esportiu i cultural, fonamentades en les diferents especialitats que representen les seves Seccions de Muntanya, Espeleologia, Parapent, Esquí, Submarinisme, i Caiac, així com el Cant Coral, la Fotografia i el Cinema. Igualment es porta a terme l’edició de llibres i programació d’exposicions i conferències, de temàtica diversa.

En aquest marc d’actuació s’organitzen caminades, cursets d’especialització en aquestes temàtiques, l’activitat concreta en cada àmbit: sortides de muntanya, d’esquí, de vol de parapent, de navegació en caiac i d’altres. Igualment es realitzen caminades de coneixement de la natura i de l’entorn comarcal, projeccions de cinema i conferències de tota mena i temàtica.

Àmbit d’actuació

L’activitat que es porta a terme està oberta a tota persona que hi estigui interessada però, sobretot, adreçada als socis de l’entitat. L’activitat es desenvolupa en els indrets més idonis per a la mateixa, especialment en l’entorn natural més proper.

Condicions de participació

Els participants s’han de cenyir a les regles que es determinen en cada activitat, sobretot en el que fa referència a les condicions federatives de cada especialitat i les exigències de seguretat i equipament que siguin obligatòries.

Els participants en cada activitat que s’organitzi hauran de satisfer els imports que es determinin, com quotes d’inscripció, despeses de desplaçaments o assegurances, així com les que s’estabeixin en funció de monitors i material necessaris per a l’activitat.

Formes de pagament

Per a accedir a qualsevol de les activitats programades caldrà seguir les instruccions que es determinin en cada cas i fer efectives les quotes establertes, de soci quan calgui o els imports que s’indiquin en el cas d’inscripció i participació de gent no adherida a l’entitat.

Els pagaments es podran fer via pàgina web, en efectiu en la Secretaria de l’entitat, o per mitjà de transferència, sempre però, seguint les indicacions que cada activitat especifiqui.

En el cas de que una persona inscrita anul·li la seva participació, una vegada fet efectiu el pagament que correspongui, només es retornarà aquest import si l’anul·ació es fa efectiva amb, almenys, tres dies d’antel·lació a l’inici de l’activitat.

Dades Fiscals

Adreça: C d’URGELL 16, 1r 08240 MANRESA;

Telèfon: 938722912;

Correu electrònic: info@cecb.cat

CNAE 2009 4765

CIF G08390965

Aquasub Manresa CECB       Alioth CECB       Refugi Bages CECB       FEEC CECB       FentPaisCECB